Hur är det organiserat

 

Användargrupp

Alla användarpartners som ingår i Smart Energi – idag elva energiföretag – är
representerade i Användargruppen. Detta är projektets övergripande forum och ger varje
medlemsföretag möjlighet att påverka dess inriktning. Användargruppen utser bland annat
representanterna i Styrgruppen och Utvecklingsrådet, och får fortlöpande information om hur
projektet utvecklas.

Styrgrupp

Styrgruppen består av sex personer från medlemsföretagen och utses av Användargruppen.
Utöver detta har varje användarpartner en ledningsrepresentant som arbetar med
Styrgruppen och ingår i en ”utökad styrgrupp” som kan sammankallas vid behov.
Förvaltningspartnern är representerad av en Service Manager och en ledningsrepresentant.
Styrgruppen driver den övergripande styrningen av projektet och har ansvar för
organisatoriska, Ginansiella och juridiska frågor. Styrgruppen har kvartalsvisa möten och
rapporterar i samband med dessa till Användargruppen.

Utvecklingsråd

Består av sex representanter från medlemsföretagen, utsedda av Användargruppen.
Utvecklingsrådet deltar aktivt i utvecklings- och förvaltningsarbetet och behandlar frågor som
exempelvis vidareutveckling, funktion och kravställning avseende mjukvaran. De arbetar även
med planering och förbättring av arbetssätt, principer och villkor. Förvaltningspartnerns
Service Manager sammankallar till Utvecklingsrådets möten och samordnar de aktiviteter
som Utvecklingsrådet är ansvariga för eller delaktiga i. Utvecklingsrådet har arbetsmöten
ungefär två gånger i månaden, och rapporterar till Styrgruppen.

Utvecklings- och förvaltningspartner

Det konkreta utvecklingsarbetet drivs av Ferrologic AB, ett konsultföretag specialiserat på
att öka värdet av information genom att realisera lösningar och genom att bygga våra kunders förmåga att arbeta med informationsutbyte, automatisering, information management och analys. Arbetet sker i nära samarbete med Utvecklingsrådet och Styrgruppen.

Medlemmar Styrgruppen

Peter Maksinen,
Borås Energi och Miljö
Robert Westin,
E.ON
Peter Lindeströ,
Sundsvall Energi
Bengt Norberg,
Västra Mälardalens Energi
Sten Bruce,
Tekniska Verken i Linköping
Ulrika Schön,
Öresundskraft

Medlemmar Utvecklingsrådet

Thomas Franzén,
Göteborg Energi
Ola Jobring,
Mölndal Energi
Martin Ek,
Tekniska Verken i Linköping
Henrik Gadd,
Öresundskraft
Andreas Carlsson,
Borås Energi och Miljö
Katarina Åkesson,
E.ON

Förvaltningspartner Ferrologic

Patrik Rafstedt,
Service Deliver Manager/Projektledare

Förvaltningteamet består av ett antal individer från konsultbolaget Ferrologic, baserade i Göteborg och Stockholm där Patrik är Service Delivery Manager samt projektledare för utvecklingen av K2.